شناسایی باکتری های روده گونه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) و جداسازی باکتری های تجزیه کننده لیگنین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

لیگنین فراوان ترین پلیمر معطر (فنلی) و دومین ماده اولیه فراوان در محیط زیست است. لیگنین در طبیعت توسط باکتری ها و قارچ ها تخریب می شود. جهت ارزیابی نقش باکتری های همزیست موریانه ها در تخریب لیگنین، چهار کلنی از گونه موریانه Microcerotermes diversus Silvestri   (Termitidae)  که از  طریق تله گذاری در مناطق اهواز، بندرعباس و دو جزیره خارک و کیش جمع آوری شدند. سوسپانسیون روده موریانه های هر منطقه در 5 میلی لیتر D.H2O تهیه شد. نمونه ها در محیط کشت مغذی آگار (NA) کشت داده شدند. پتری دیش های حاوی نمونه کشت داده شده در دمای 270C به مدت 24-72 ساعت درانکوباتور قرار گرفتند. کلنی باکتریایی متنوع  با مورفولوژی های متفاوت انتخاب و خالص سازی شدند. برای تمایز باکتری های تجزیه کننده لیگنین، تمام 47 جدایه باکتریایی برروی محیط کشت حاوی آگار لیگنین مختلف استخراج شده حاوی MSM رشد داده شدند. در مجموع، 45 جدایه از نظر تجزیه لیگنین مثبت بودند. تعیین توالی 16S rDNA در ترکیب با روش های کشت کلاسیک برای شناسایی باکتری ها استفاده شد. شناسایی شامل جنس / گونه Stenotrophomonas maltophilia ، Elizabethkingia anopheles ، Ochrobactrum anthropic ، Serratia marcescens ، Lysinibacillus pakistanensis ، Actinetobacter pitti ، Pseudomonas spp. و Bacillus spp بودند. برای تعیین میزان فعالیت لیگنینولیتیک ، باکتری ها از خانواده های شناسایی شده در محیط لیگنین آگار پرورش داده شدند. هیدرولیز لیگنین با استفاده از متیلن بلو بر روی محیط کشت مورد بررسی قرار گرفت. حاله های ایجاد شده دراطراف کلنی باکتری ها اندازه گیری شدند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2320160 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!