پیش بینی LD50 در مشتقات کربوکسیلیک اسید با مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، از طریق مطالعه رابطه ساختار-فعالیت به پیش بینی مقادیر سمیت مشتقات کربوکسیلیک اسید پرداخته شده است. ابتدا مقادیر LD50  برای مجموعه ای از ترکیبات مورد مطالعه با استفاده از منابع علمی معتبر استخراج گردید و ساختار آنها به کمک نرم افزار گوس ویو 05 رسم شده و با نرم افزار  گوسین09 به روش هارتری فاک و سری پایه G21-3 بهینه شدند. سپس با استفاده از نرم افزار دراگون توصیف گرهای مولکولی استخراج گردیدند. به کمک ژنتیک الگوریتم و روش برگشتی توصیف گرهای نامناسب حذف شده و بهترین آنها برای مدل های رگرسیون خطی چندگانه و شبکه عصبی مصنوعی مورد استفاده قرار گرفت. دقت پیش بینی مدل نهایی توسط ضرایب آماری مورد بحث قرار گرفت. اعتبارسنجی تقاطعی و نیز اعتبارسنجی خارجی مدل های پیش بینی همبستگی بسیار بالا  را بین مقادیر تجربی و مقادیر پیش بینی گروه های آموزش آزمون و اعتبارسنجی در روش شبکه عصبی مصنوعی نشان داد. مشخص گردید که روش شبکه عصبی مصنوعی با خطای کمتر و ضریب تعیین بالاتر نسبت به روش رگرسیون خطی چندگانه از برتری قابل توجه ای برخوردار می باشد. مدل پیشنهادی می تواند برای پیش بینی  log(LD50) ترکیبات جدید کربوکسیلیک اسید مفید واقع گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
67 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2320164 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!