پهنه بندی ظرفیت سیل خیزی با استفاده از تحلیل سلسه مراتبی و منطق فازی در محیط GIS نمونه موردی: شهر ایلام

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه عوامل مختلفی همچون رشد بی رویه جمعیت، تسطیح زمین و اشغال حریم رودخانه ها در کنار عوامل اقلیمی در مناطق شهری سبب گسترش سیلاب های شهری شده است. شهر ایلام هم از این شرایط مستثنی نیست؛ به طوری که این پدیده باعث تخریب و خسارات زیادی به مناطق مسکونی، راه های ارتباطی، اراضی زراعی و باغات در طی چند سال گذشته شده است. هدف از این پژوهش ارزیابی و پهنه بندی محدوده های سیل خیز در شهر ایلام است. بدین منظور معیارهایی همچون شیب، ویژگی های زمین شناسی، جانگاری، آبراهه، خاک و کاربری اراضی انتخاب و توسط تحلیل سلسله مراتبی و مدل فازی مورد وزن دهی و استاندارد سازی قرار گرفتند. در نهایت نقشه پهنه بندی نهایی با همپوشانی نقشه های وزن دهی شده برای هر معیار درسامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه شد. بررسی و تحلیل نهایی نقشه به دست آمده بیانگر آن است که نواحی شمال و شمال غرب دارای بیشترین ظرفیت در برابر خطر سیل هستند. همچنین نتایج نشان داد که از کل مساحت منطقه 6/0 درصد در طبقه آسیب پذیری بسیار بالا، 29/6 درصد در طبقه آسیب پذیری بالا، 92/20 درصد در طبقه آسیب پذیری متوسط، 23/50 درصد در طبقه آسیب پذیری کم و 95/21 درصد در طبقه آسیب پذیری بسیار کم قرار دارند.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 30
لینک کوتاه:
magiran.com/p2321382 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!