بررسی سمیت نسبی اختلاط تعدادی علف کش ها بر زیست توده کرم خاکی (Eisenia fetida L.)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کاربرد مداوم و گسترده علف کش ها، اثرات سویی بر موجودات غیر هدف از جمله کرم خاکی دارد. به منظور بررسی سمیت نسبی علف کش های متری بوزین، هالوسولفورون و فلومیوکسازین به صورت مجزا و اختلاط علف کش های متری بوزین با هالوسولفورون و متری بوزین با فلومیوکسازین بر زیست توده کرم های خاکی، چندین آزمایش در دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1398 انجام شد. زیست توده کرم های خاکی در غلظت های مختلف علف کش و دو زمان مختلف نمونه برداری (24 و 48 ساعت بعد از کاربرد علف کش) ارزیابی شد. مقادیرLC50  علف کش های مختلف در حالت خالص نشان داد که متری بوزین و هالوسولفورون بیشترین تاثیر را بر زیست توده کرم های خاکی در 24 و 48 ساعت بعد از کاربرد علف کش داشتند و فلومیوکسازین سمیت کمتری نسبت به متری بوزین و هالوسولفورون داشت. نتایج حاصل از پژوهش حاضر، نشان داد که بعد از نسبت های اختلاط (0:100) و (100:0) درصد، نسبت اختلاط (50:50) و (75:25) درصد به ترتیب در اختلاط های متری بوزین با هالوسولفورون و متری بوزین با فلومیوکسازین بالاترین سمیت را بر زیست توده کرم های خاکی در 48 ساعت بعد از کاربرد علف کش داشتند. منحنی های هم اثر نشان داد که بر هم کنش نسبت های مختلف اختلاط علف کش های متری بوزین با هالوسولفورون و متری بوزین با فلومیوکسازین، با استفاده از مدل افزایش غلظت، بصورت هم کاهی یا آنتاگونیستی بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1661 تا 1672
لینک کوتاه:
magiran.com/p2321932 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!