بررسی عوامل موثر بر ارتباط دانشجو- بیمار از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

لازم است دانشجویان پرستاری به عنوان افرادی که با بیماران تعامل مستقیم دارند، از مهارت های ارتباطی خوبی برخوردار باشند؛ چرا که برقراری ارتباط موثر، سبب بهبود و ارتقاء مهارت های بالینی آنها می شود و برای مراقبت موفقیت آمیز از بیمار ضروری است. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر ارتباط دانشجو- بیمار، از دیدگاه دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1399 انجام شد.

روش کار

این مطالعه مقطعی، از نوع توصیفی است که در آن به روش سرشماری، کلیه دانشجویان ترم 3 تا 8 مقطع کارشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی البرز وارد مطالعه شدند. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه الکترونیک محقق ساخته شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و بررسی عوامل موثر بر ارتباط دانشجو- بیمار بود. داده های جمع آوری شده توسط نرم افزار spss نسخه 26 و آمار توصیفی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

در این مطالعه در مجموع 149 دانشجوی کارشناسی پرستاری شرکت کردند. طبق یافته ها، دانشجویان، عوامل حرفه ای را با میانگین 65/0±98/3 به عنوان بیشترین و عوامل فردی را با میانگین 55/0±44/3 به عنوان کمترین عامل موثر بر ارتباط خود با بیمار شناسایی کردند.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه نشان داد که بر اساس دیدگاه دانشجویان به ترتیب، عوامل حرفه ای، محیطی، شرایط بالینی، و آموزشی در درجه اول اهمیت و سپس عوامل اجتماعی و فردی می توانند بر ارتباط دانشجو- بیمار موثر باشند. مسوولان سیستم آموزشی و درمانی، با برطرف کردن کاستی هایی که در این زمینه وجود دارد، می توانند به بهبود شرایط کیفی آموزش دانشجویان و نیز  ارتقای کیفی و کمی خدمات مراقبتی ارایه شده توسط دانشجویان به بیماران کمک نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
45 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2322305 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!