ارزیابی روش های مختلف استخراج بر خواص آنتی اکسیدانی و ضدمیکروبی عصاره بنه زعفران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مطالعه، روش استخراج با حلال (CSE) با استخراج به کمک امواج فراصوت (UAE) و استخراج با آب مادون بحرانی (SWE) برای استخراج ترکیبات موثره بنه زعفران (Crocus sativus) مقایسه شد و برای بهینه یابی پارامترها از روش سطح پاسخ (RSM) و طرح مرکب مرکزی (CCD) استفاده شد. در روش CSE, دمای C48، زمان 60 دقیقه و اتانول 80%، و در روش UAE دمای C37، زمان 45 دقیقه، فرکانس 37 کیلوهرتز و اتانول 80% و در روش SWE نیز دمای C180 و زمان 22 دقیقه به عنوان مقادیر بهینه انتخاب شدند. روش استخراج با آب مادون بحرانی بیشترین راندمان استخراج را داشته و بالاترین محتوای فنولی کل (6/807 میلی گرم معادل اسید گالیک در 100 گرم بنه زعفران) و فلاونویید کل (2/12 میلی گرم معادل کویرستین در 100 گرم بنه زعفران) در عصاره SWE اندازه گیری شد. مقدار محتوای فنولی و فلاونوییدی عصاره SWE به ترتیب 8 و 12 برابر دو روش دیگر است. بالاترین و پایین ترین فعالیت آنتی اکسیدانی نیز به ترتیب در نمونه استخراج شده به روش SWE و CSE مشاهده شد. اثر ضدباکتریایی عصاره ها به روش ریزرقت سازی ارزیابی شد و حداقل غلظت کشندگی هر سه عصاره بهینه، نسبت به باکتری های استافیلوکوکوس اوریوس و اشریشیاکلی به ترتیب 300 و mg mL-1 600 بدست آمد.
زبان:
فارسی
صفحات:
269 تا 284
لینک کوتاه:
magiran.com/p2322699 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!