اثر یک دوره برنامه تمرین هوازی بر تغییرات ترکیب بدن، پروفایل لیپیدی و شاخص توان کاری کارکنان دارای اضافه وزن و چاق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره برنامه تمرین هوازی بر تغییرات ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و توان کاری کارکنان دارای اضافه وزن شرکت داروسازی جابرابن حیان را مورد مطالعه قرار داده است. در این مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل، 65 نفر از کارکنان مبتلا به اضافه وزن، به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تمرین و کنترل جایگزین شدند. سپس برنامه تمرین هوازی سه جلسه در هفته و هر جلسه 65-50 دقیقه، به مدت 12 هفته برای گروه تجربی اجرا شد. گروه کنترل چنین مداخله ای نداشتند. شاخص های ترکیب بدن، شاخص توانایی کار و پروفایل لیپیدی قبل و بعد از پایان پروتکل تمرینی برای هر دو گروه اندازه گیری شد. تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس انجام گرفت. نتایج نشان داد تمرین هوازی به صورت معنا داری در کاهش شاخص های ترکیب بدن شامل درصد چربی، نمایه توده بدنی، نسبت دور کمر به لگن و نیز مقادیر کلسترول تام، تری گلیسرید، لیپوپروتیین کم چگال گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل موثر بوده، همچنین سطوح لیپوپروتیین پرچگال و شاخص توانایی کار گروه تجربی افزایش یافت (05/0>P). در مجموع می توان گفت با انجام تمرین هوازی می توان موجبات بهبود در ترکیب بدنی، پروفایل لیپیدی و شاخص توانایی انجام کار کارکنان را فراهم ساخته و از ابتلا کارکنان به بیماری های مزمن، کاهش توانایی کاری و بازنشستگی زودتر از موعد جلو گیری نمود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
5 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2323897 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!