تاثیر قلدری ادراک شده بر سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از انجام این پژوهش تبیین میزان تاثیر قلدری در محیط کار بر سکوت سازمانی با توجه به نقش میانجی نقض قرارداد روانشناختی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش را 385 نفر از کارکنان بیمارستان های فاطمیه و بهار شهرستان شاهرود تشکیل می دهند که از این تعداد 193 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های این پژوهش از طریق پرسشنامه های استاندارد و به روش طبقه ای-تصادفی جمع آوری و پس از تایید روایی و پایایی توسط نرم افزار spss و smartpls3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد قلدری ادراک شده در محیط کار تاثیر معناداری بر سکوت سازمانی (408/0Y:؛ 349/6:T) و نقض قرارداد روانشناختی کارکنان (699/0Y:؛ 124/14:T) دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد نقض قرارداد روانشناختی به عنوان متغیر میانجی، نقش نسبی و معناداری در تاثیر قلدری ادراک شده در محیط کار بر سکوت سازمانی دارد. به عبارت دیگر قلدری سازمانی بر سکوت سازمانی اثر مستقیم و غیر مستقیم معناداری دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2324212 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!