بررسی میزان انطباق کلیدواژه های پایان نامه های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران با سرعنوان های موضوعی پزشکی اصطلاحنامه MeSH

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

باتوجه به اهمیت استفاده از نمایه سازهایی نظیر سرعنوان های موضوعی پزشکی MeSH در ذخیره و بازیابی اطلاعات علوم پزشکی، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان همخوانی کلیدواژه های انگلیسی پایان نامه های دانشکده های پرستاری و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی با سرعنوان های موضوعی پزشکی MeSH انجام شد.

روش

  این پژوهش به روش پیمایشی به شیوه کتابسنجی مقایسه ای و کتابخانه ای انجام شده است. ابزارگردآوری داده ها چک لیستی است که توسط محقق تهیه شده است.  پایان نامه های دو مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به روش سرشماری از سه دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی در تهران و در بازه زمانی 5 ساله (1399-1395) انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 20 و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند درمجموع 4283 کلیدواژه استخراج و با سرعنوان موضوعی MeSH مورد مقایسه قرار گرفتند. و به سه گروه همخوان کامل، همخوان نسبی و عدم همخوان تقسیم بندی شدند.

یافته ها

نتایج مطالعه نشان داد که در طی سالهای مورد بررسی %5/38 واژه ها با سرعنوان های موضوعی MeSH همخوانی کامل،  %1/42 عدم همخوانی داشتند و  %4/19 با MeSH همخوانی نسبی داشتند.

بحث و نتیجه گیری

 یافته های پژوهش نشان داد که نیاز است که دانشجویان و پژوهشگران دقت بیشتری را برای انتخاب کلیدواژه های خود داشته باشند، که این امر نیاز به آموزش و حساس سازی آنان در انتخاب کلیدواژه مناسب دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2325053 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!