تاثیر کودهای حاوی نیتروژن، باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و فسفر و اسید هیومیک بر تکثیر بنه و تعداد گل زعفران (.Crocus sativus L) توده بومی تربت حیدریه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

با هدف بررسی تاثیر منابع مختلف کودهای هیومیکی و زیستی در کنار استفاده از کود نیتروژنی بر مقدار تولید و ویژگیهای بنه زعفران توده بومی تربت حیدریه آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تربت حیدریه در شهرستان زاوه تربت حیدریه در سال 1395-1394 انجام شد. این آزمایش با 18 تیمار که عامل اصلی شامل سه سطح مصرف کود نیتروژن (صفر، 25 و 50 کیلوگرم در هکتار از منبع اوره) و عامل فرعی شامل مصرف منابع کودی مختلف شامل بیومیک (حاوی عناصر میکرو و اسید هیومیک)، سوپرهیومیک، ترکیب سوپرهیومیک و بیومیک، هیومی فول (حاوی اسید هیومیک)، نیتروکارا (حاوی باکتری های تثبیت کننده نیتروژن و فسفر) و عدم مصرف کود (شاهد) به صورت اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار بودند. نتایج نشان داد که سطوح مختلف کود نیتروژن تاثیر معنی داری بر وزن تر بنه خواهری و میانگین وزن تر بنه خواهری داشت. وزن تر بنه خواهری و میانگین وزن تر بنه خواهری در تیمار مصرف 25 کیلوگرم در هکتار به ترتیب به میزان 6/5 و 2/8 % نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. وزن تر و خشک بنه خواهری در تیمار کود سوپرهیومیک + بیومیک بترتیب به میزان 5/61 و 2/60 % نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت. همچنین کاربرد هر یک از تیمارهای کودی باعث افزایش معنی دار تعداد بنه خواهری شد. بطور کلی به نظر می رسد مصرف کود نیتروژن تاثیر زیادی بر صفات بنه زعفران نداشته ولی استفاده از کودهای هیومیکی و زیستی باعث بهبود صفات مربوط به بنه می-شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
73 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2325532 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!