اثربخشی درمان شناختی -رفتاری بر افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

این پژوهش بررسی تاثیر درمان شناختی رفتاری بر افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس است.

مواد و روش ها

بدین منظور طی یک پژوهش با طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و گروه کنترل 30 بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس از طریق فراخوان و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جایگزین شدند. مداخله در 8 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه روی گروه آزمایش صورت گرفت. گروه ها قبل و بعد از انجام مداخله، از نظر افسردگی و نگرش های ناکارآمد مورد ارزیابی قرار گرفتند.

یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد درمان شناختی رفتاری تاثیر معناداری بر افزایش افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به مالتیپل اسکولوروزیس دارد (P<0/05).

نتیجه گیری

نتایج این پژوهش از تاثیر درمان شناختی رفتاری در ارتقای سطح افسردگی و نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس، حمایت می کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
163 -172
لینک کوتاه:
magiran.com/p2325754 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.