ارائه مدل رفتار مصرف کننده معناگرا با تاکید بر همگرایی اجتماعی و نگرش هموفیلی (مورد مطالعه: مصرف کنندگان کالاهای زودمصرف در تهران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از انجام تحقیق حاضر کشف جنبه های رفتار مصرف کننده معناگرا با تاکید بر همگرایی اجتماعی و نگرش هموفیلی با استفاده از روش های بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا می باشد .

مواد و ورش ها:

 در بخش کیفی تحقیق حاضر روش تحقیق مورد استفاده روش نظریه زمینه ای می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر در بخش کیفی را خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی را مصرف کنندگان کالای زود مصرف در تهران تشکیل داده اند و نمونه آماری بخش کمی تحقیق حاضر 385 نفر در نظر گرفته شده است .

یافته ها

در بخش کیفی تحقیق حاضر با استفاده از کدگذاری های باز، محوری و گزینشی تلاش گردید تا داده های به دست آمده در 10 مصاحبه انجام شده و به خلق مدل فرایندی تحقیق منتج شوند.

نتیجه گیری

در بخش کیفی نتایج تحقیق حاضر در قالب ارایه مدل های فرایندی و زمینه ای از رفتار مصرف کننده با تاکید بر همگرایی اجتماعی و نگرش هموفیلی در بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا ارایه شده است که متشکل از مدلی ساختار یافته از متغیرهای گرایشات معناگرایانه، بازاریابی درونگرا و بازاریابی برونگرا، درگیری محتوایی و همگرایی اجتماعی تبلیغات می باشد .

زبان:
فارسی
صفحات:
173 -182
لینک کوتاه:
magiran.com/p2325755 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.