شاخص های موثر در مدل برون سپاری رویدادهای ورزشی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف از پژوهش حاضر شناسایی شاخص های موثر در مدل برون سپاری رویدادهای ورزشی می باشد.

روش شناسی

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها میدانی و روش پژوهش توصیفی از شاخه پیمایشی می باشد . براساس نظریه برخاسته از داده ها به روش گراندد تیوری (داده بنیاد) مبتنی بر گلیزر یعنی روش نوخاسته است. جامعه آماری صاحب نظران حوزه صنعت ورزش، اعضای هیات علمی دانشگاه ها ، روسا و دبیران فدراسیون های ورزشی، مدیران سازمان های ورزشی و مدیران تربیت بدنی دانشگاه های کشور می باشند تعداد 15 نفر از آنها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش کدگذاری باز، محوری و انتخابی صورت گرفته است.

یافته های تحقیق

در مجموع 20 مصاحبه با متخصصان و بررسی متون و پژوهش ها 35 کد باز احصاء گردید . و کدهای باز در 6 مفهوم مرتبط با مقوله شاخص های برون سپاری رویدادهای ورزشی ارایه گردید.

نتیجه گیری

نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از بازنشستگان در واگذاری، تعیین الزامات واگذاری، ساختارمندکردن، واگذاری تدریجی، الگوی معین و مشخص و هماهنگی کارکردی منابع سازمانی مهمترین شاخص های موثر در برون سپاری رویدادهای ورزشی می باشند. و به مدیران سازمانهای ورزشی پیشنهاد می گردد در واگذاری فعالیت ها به بنگاه‌ها و شرکت های متقاضی به شاخص های موثر بعنوان یکی از کلیدی ترین عناصر در واگذاری توجه ویژه نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
168 -181
لینک کوتاه:
magiran.com/p2326413 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.