بن مایه های اساطیری در منتخبی از قصه های بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
بن مایه های اساطیری در قصه های عامیانه مردم بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد نمود بارزی دارند. در این پژوهش و با توجه به اهمیت موضوع و جایگاه فرهنگ و ادبیات عامه در پژوهش ها، به بررسی و تحلیل بن مایه های اساطیری در منتخبی از قصه های عامیانه مکتوب در بین مردم بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. این پژوهش به شکل بنیادی، بر پایه مطالعات کتابخانه ای و به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. در این پژوهش، سی قصه از قصه های محلی این اقوام؛ از جمله اوسانه های لردگان، افسانه های چهارمحال و بختیاری، افسانه های بختیاری، بخارای من ایل من و طنز و حماسه بویراحمدی انتخاب گردیده و بررسی و تحلیل شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که مهم ترین بن مایه های اساطیری در این قصه ها، موضوعاتی چون حضور دیوان و پریان، اسب بالدار، کوه، پیکرگردانی انسان به حیوان، توصیف، موجودات خارق العاده و... است. همچنین بسیاری از بن مایه های اساطیری رایج در قصه های این اقوام، بازمانده از اساطیر ایران باستان است که نمونه های مشابهی نیز در شاهنامه فردوسی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2326695 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!