بررسی کتابهای آموزش زبان عربی در میراث ایرانی اسالمی از منظر آموزش با اهداف ویژه (مورد پژوهشی:»ادب الکاتب«،»االلفاظ الکتابیه«و»فقه اللغه واسرار العربیه«)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آشنایی عربی زبانان با کشورداری امپراتوری ساسانی باعث احساس نیاز دولت های بزرگ عربی اسلامی به وجود طبقه دبیران (کاتبان و منشیان دواوین دولتی) گردید و زمینه ساز حضور دبیران ایرانی تبار دوزبانه در دیوان های رسایل شد. لذا تربیت نسلی از ادیبان دولتی ضرورت یافت و دانشمندان ایرانی چون ابن قتیبه دینوری (276213ه)، عبدالرحمن همدانی (327؟ه)، و ثعالبی نیشابوری (429350ه)، بر آن شدند تا با تالیف کتاب های ادب الکاتب، الالفاظ الکتابیه و فقه اللغه واسرار العربیه، این مهم را پاسخ گویند. کتاب های ارزشمندی که خود بسته هایی آموزشی به شمار می آیند و با توجه به زمان تالیف، باید آن را یک اقدام آموزشی پیشرفته و هوشمندانه تلقی کرد. این پژوهش با تکیه بر روش تحلیل محتوا (کمی و کیفی) به بررسی مباحث مورد توجه نویسندگان پرداخته و نسبت کمی آنها را براساس داده های آماری به دست آمده سنجیده است. مواد آموزشی شامل این زمینه ها می شود: واژه شناسی، درست نویسی، اصلاح خطاهای تلفظی، آشنایی با ساختارهای صرفی افعال و نام ها با تکیه بر نکات معنایی و برخی از مسایل کاربردی نحو و بلاغت. طبق بررسی آماری، هر سه بسته، واژه شناسی را به میزان (81%) از مطالب اساسی آموزش کاربردی عربی دانسته و به ترتیب به موضوعات دستور زبانی به میزان (13%) و بلاغت به میزان (6%) توجه داشته اند؛ اما به طور جداگانه ابن قتیبه بیشتر به دستور زبان (74%)، و همدانی و ثعالبی به ترتیب به واژگان (100%) و (85%) پرداخته اند.

زبان:
عربی
صفحات:
57 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2326930 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!