تحلیل ساختار انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید گردو (مطالعه موردی: منطقه ایلام)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این مطالعه، مقایسه و تحلیل الگوی مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در اندازه های مختلف باغات تولید گردو در منطقه ایلام بود. میانگین کل انرژی مورد نیاز برابر با 65334/82 مگاژول بر هکتار برآورد شد. سوخت دیزل، آب آبیاری و ماشین ها به ترتیب با 57/4، 12/55 و 10/65 درصد، پرمصرف ترین نهاده های انرژی در تولید گردو بودند. بازده انرژی 1/05 و بهره وری 0/04 کیلوگرم بر مگاژول به دست آمد. میزان انتشار گازهای گلخانه ای برای تولید گردو برابر با 2496/5 کیلوگرم دی اکسیدکربن در هکتار محاسبه شد. سه نهاده سوخت دیزل، کود حیوانی و کود نیتروژن با 73/62، 16/82 و 2/92 درصد، بیشترین آلایندگی محیط زیستی را در تولید گردو داشتند. ضرایب رگرسیونی به دست آمده از تابع کاب-داگلاس برای نهاده های نیروی انسانی، ماشین ها، سوخت دیزل و سموم شیمیایی، مثبت و در مورد نهاده های کود شیمیایی و آبیاری، منفی هستند. نتایج برآورد اقتصادسنجی و تحلیل حساسیت نهاده های تولید گردو نشان داد با افزایش یک مگاژول بر هکتار در انرژی نهاده های نیروی انسانی، ماشین ها، سوخت دیزل، کود شیمیایی، کود دامی، آبیاری، سموم شیمیایی، الکتریسیته و هرس، عملکرد به ترتیب معادل 0/26، 0/03، 0/001، 0/25-، 0/004، 0/15-، 0/36، 2/78 و 0/16 کیلوگرم بر هکتار افزایش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2327437 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!