اثر پوشش کیتوزان حاوی تیمول و اوژنول بر لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلی O157:H7 تلقیح شده در فیله گوشت مرغ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

با توجه به نبود مطالعه ای در مورد اثرات ضد میکروبی پوشش های خوراکی حاوی ماده موثره های تیمول و اوژنول در مدل مواد غذایی، هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پوشش کیتوزان حاوی تیمول و اوژنول بر کنترل پاتوژن های لیستریا مونوسیتوژنز و  اشرشیاکلیO157:H7 در فیله گوشت مرغ نگهداری شده در دمای یخچال بود.

مواد و روش ها

در این مطالعه، فعالیت ضد میکروبی تیمول و اوژنول  علیه برخی پاتوژن های غذایی با استفاده از متدهای میکرودایلوشن و دیسک دیفیوژن و اثر ترکیبی آن ها در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از روش چکر بورد و هم چنین اثر پوشش کیتوزان حاوی تیمول و اوژنول بر مهار رشد اشریشیاکلی O157:H7 و مخلوط سویه های مختلف باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز و تلقیح شده به مدل غذایی (فیله گوشت مرغ) در طول دوره نگهداری در دمای یخچال و شمارش آنها در روزهای 0، 4، 8 و 12 مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته ها

نتایج نشان داد که حداقل غلظت بازدارندگی تیمول روی باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیاکلیO157:H7  به ترتیب 3/0 و  6/0 میلی گرم/ میلی لیتر و حداقل غلظت مهارکنندگی اوژنول بر باکتری های لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیاکلی O157:H7  به ترتیب 6/0 و 25/1 میلی گرم /میلی لیتر بود. ارزیابی ترکیب هم زمان تیمول و اوژنول، فعالیت سینرژیستی آن ها را روی باکتری های مورد مطالعه نشان داد. میانگین تعداد باکتری های تلقیح شده در گوشت مرغ پوشش داده شده با کیتوزان حاوی هریک از مواد موثره و حالت ترکیبی آن ها در طول دوره 12روزه کاهش معنی داری داشت (05/0P<).

نتیجه گیری

با توجه به اثرات ضد میکروبی خوب تیمول و اوژنول هر کدام به تنهایی و در ترکیب با هم، پوشش کیتوزان غنی شده با این دو ترکیب می تواند در جلوگیری از رشد پاتوژن های سطح مواد غذایی و به ویژه گوشت مرغ کاربرد داشته و مورد استفاده صنایع غذایی قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2327944 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!