شناسایی نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS حاوی اطلاعات برای ویژگی های برنج در دو شرایط غرقاب و تنش خشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برنج غذای اصلی بیش از نیمی از مردم جهان را تامین می کند. با توجه به نیاز آبی بالای برنج و کمبود منابع آبی، خشکی همواره یکی از عوامل محدود کننده کشت این گیاه می باشد بنابراین این تحقیق به منظور بررسی تنوع ژنتیکی و شناسایی نشانگرهای ISSR، IRAP و iPBS حاوی اطلاعات 23 صفت مورفولوژیکی در دو شرایط غرقاب و تنش آبی با استفاده از 112 ژنوتیب برنج انجام شد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که درمجموع 137 و 120 نوع آلل به ترتیب در شرایط بدون تنش و تنش خشکی با حداقل یکی از صفات مورد بررسی پیوستگی معنی دار داشتند. ضریب تبیین در مجموع نشانگر های آگاهی بخش در شرایط بدون تنش از 98/0 الی 22/0 درصد و در شرایط تنش خشکی نیز از 89/0 تا 25/0 درصد متغیر بود. در شرایط بدون تنش آلل iPBS2224-6 برای صفت طول برگ پرچم (98/0) و در شرایط تنش خشکی آلل ISSR16-6 برای صفت وزن کل خوشه ها (89/0) بیشترین ضریب تبیین را به عنوان نشانگر سرگروه به خود اختصاص دادند. مقدار قابل توجهی از تغییرات مورفولوژیکی با استفاده از آغازگر ISSR22 با بالاترین محتوای چندشکلی (PIC) 49/0 ، تعداد آلل های موثر 88/1، شاخص تنوع ژنی نی 46/0 و شاخص شانون 66/0 توجیه شد. شاخص نشانگری در محدوده 47/5 الی 50/0 متغیر بود. این نتایج گویای آن است که از نشانگرهایی که پیوستگی بالایی با صفات مورفولوژیک دارند، می توان در شناسایی نشانگرهای آگاهی بخش پیوسته با صفات ژنوتیپ های برنج به خصوص در شرایط تنش آبی بهره گرفت.
زبان:
فارسی
صفحات:
34 -44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2327972 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.