متر فازی برای اعداد فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این مقاله متری برای اندازه گیری فاصله بین دو عدد فازی به صورت یک عدد فازی پیشنهاد می شود. برای این منظور، فاصله فازی به صورت یک معیار وزنی از آلفا-مقدارهای اعداد فازی تعریف می شود و خاصیت های اساسی آن در محیط مورد بررسی قرار می گیرد. نحوه محاسبه فاصله فازی دو عدد فازی با یک مثال توضیح داده می شود. همچنین فاصله پیشنهادی با دیگر انواع مشابه از نظر ساختار مورد مقایسه قرار می گیرد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
29 تا 39
لینک کوتاه:
magiran.com/p2328178 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!