تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز کتان روغنی (.Linum usitatissimum L) در یاسوج

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علف های هرز کتان روغنی (Linum usitatissimum L.) آزمایشی در سال زراعی 96-1395 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 14 تیمار و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه یاسوج اجرا شد. تیمارها شامل دو گروه، گروه اول به صورت حذف علف های هرز (عاری از علف هرز) تا 10، 20، 30، 40، 50 و 60 روز پس از سبز شدن کتان روغنی و سپس حفظ آن ها اعمال شد و گروه دوم، به صورت حفظ علف های هرز (تداخل) تا زمان های فوق و سپس حذف آن ها اعمال شد. دو تیمار شاهد تداخل و کنترل تمام فصل (110روز) نیز در نظر گرفته شد. با افزایش طول دوره های تداخل علف های هرز، عملکرد دانه، عملکرد روغن، پروتئین دانه، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول، وزن هزار دانه و میزان عناصر غذایی دانه (آهن، روی، فسفر و پتاسیم) کاهش معنی داری یافتند. ولی افزایش طول دوره ی کنترل منجر به افزایش این صفات شد که در همه موارد جز در فسفر دانه این روند افزایشی، معنی دار بود. در کل تاثیر منفی رقابت علف هرز بر صفات عملکردی و جذب عناصر در اول فصل بیشتر از باقی طول رشد گیاه بود. با اینکه افزایش طول دوره های تداخل علف های هرز، باعث افزایش معنی دار وزن خشک علف های هرز گشت ولی اثر آن بر تراکم علف های هرز معنی دار نبود. با افزایش طول دوره های کنترل، وزن خشک علف های هرز و تراکم آن ها کاهش معنی داری یافت. دوره بحرانی کنترل علف های هرز برای کتان روغنی با در نظر گرفتن کاهش مجاز 10 درصد عملکرد دانه، 5 تا 44 روز پس از سبز شدن کتان روغنی تعیین شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
251 تا 263
لینک کوتاه:
magiran.com/p2328715 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!