ارائه الگوی نقشه پردازی ذهنی در بهبود گزارش گری حسابرسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

حسابرسی فرآیندی قضاوتی است که هم در مرحله اجرای آزمون ها و هم گزارش گری آن مستلزم قضاوت های حرفه ای حسابرسان است. تیوری های روان شناختی(تیوری رمز دوگانه و تیوری بارشناختی) بیان می کنند که اطلاعات تصویری می تواند از طریق تحریک عملکردهای غیرخطی مغز انسان موجب انجام قضاوت ها و تصمیم گیری های مطلوب تر نسبت به عملکردها (حالت های) خطی آن گردد. بدین ترتیب، در تحقیق حاضر الگوی نقشه پردازی ذهنی مبتنی بر تیوری های روان شناختی فوق الذکر جهت بهبود در قضاوت های گزارش گری حسابرسان با استفاده از روش تحقیق کیفی دلفی استخراج و معرفی شده است. به منظور طراحی الگوی نقشه ذهنی، از 53 نفر حسابرسان مستقل شاغل و متخصصان دانشگاهی در سال 1399 نظرسنجی شده است تا ابتدا داده های مربوط به عوامل اصلی  موثر در گزارشگری استخراج و سپس در جهت تدوین و طراحی الگوی نقشه پردازی ذهنی بکارگرفته شود. الگوی نقشه ذهنی استخراج و تدوین شده در تحقیق حاضر می تواند به عنوان ابزاری موثر در بهبود قضاوت حرفه ای و نیز تنظیم مطلوب و قابل اتکاتر گزارش های حسابرسی بکار گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
159 تا 186
لینک کوتاه:
magiran.com/p2329479 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!