ارائه و برازش مدل پیشگیری از آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه و هدف:

 میزان شیوع آسیب های ورزشی در دانشجویان تربیت بدنی، بسیار زیاد است و عوامل مختلفی از جمله عوامل مدیریتی بر بروز آن تاثیر دارند.

مواد و روش ها

در این پژوهش پیمایشی- همبستگی با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد از 12 استاد تربیت بدنی (به صورت هدفمند از طریق مصاحبه) اطلاعات موردنیاز جمع آوری گردید. سپس مصاحبه ها کدگذاری و مدل نظری تحقیق بر اساس آن تدوین شد. در پایان به منظور بررسی برازش مدل نظری، پرسش نامه ای طراحی گردید و 330 دانشجوی تربیت بدنی (به روش خوشه ای تصادفی) آن را تکمیل و ضرایب تاثیر بخش های مختلف مدل از طریق مدل یابی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار PLS بررسی شد.

یافته ها

نتایج تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه، منجر به ارایه مدل پیشگیری از آسیب های ورزشی دانشجویان تربیت بدنی برمبنای عوامل مدیریتی با 13 مقوله و 38 مفهوم در قالب ابعاد 6 گانه شامل موجبات علی، پدیده اصلی، راهبرد، ویژگی های زمینه ای، شرایط مداخله گر و پیامد شد. آزمون کلی مدل معادلات ساختاری از طریق شاخص نکویی برازش بررسی و برازش مدل (0/74=GOF) تایید گردید. مقدار آماره تی برای تاثیرگذاری هریک از متغیرهای موجبات علی، ویژگی های زمینه ای، شرایط مداخله گر بیشتر از (1/96) به دست آمد؛ از این رو تاثیرگذاری آنها بر آسیب پذیری دانشجویان تربیت بدنی تایید شد.

نتیجه گیری

براساس یافته ها و مدل ارایه شده با اصلاح رویکرد در بخش پذیرش دانشجو، برنامه ریزی آموزشی و ایمن سازی اماکن در کنار آموزش و آگاهی بخشی به استادان و دانشجویان، امکان کاهش قابل توجه در بروز آسیب ورزشی در دانشجویان تربیت بدنی خواهد بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
413 تا 424
لینک کوتاه:
magiran.com/p2331203 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!