ارزشیابی میزان فعالیت بدنی و عوامل موثر بر آن در دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر رفسنجان: کاربرد نظریه شناختی- اجتماعی، سال 1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

سازمان جهانی بهداشت ، عدم فعالیت بدنی مناسب را یکی از پنج عامل اصلی چاقی و اضافه وزن، معرفی می نماید، مطالعه حاضر با هدف شناسایی تعیین کننده های فعالیت بدنی دانش آموزان دختر شهر رفسنجان مبتنی بر نظریه شناختی- اجتماعی در سال 1397 انجام شد.

روش بررسی

مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر در میان 640 نفر از دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول شهر رفسنجان به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی اجرا شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه سه قسمتی اطلاعات دموگرافیک، ارزیابی رفتار فعالیت بدنی و تعیین کننده های آن بر اساس سازه های نظریه شناختی- اجتماعی بود. داده ها به کمک نرم افزار SPSS-18 و با استفاده از آزمون های آماری من ویتنی، آزمون کروسکال والیس، همبستگی اسپیرمن و مدل رگرسیون خطی چندگانه در سطح معنی داری 05/0 تجزیه و تحلیل گردیدند.

یافته ها

میانگین زمان فعالیت بدنی دانش آموزان دختر برابر 28/79 دقیقه در هفته بود. به استثناء عوامل محیطی، میزان انجام فعالیت بدنی دانش آموزان با تمام سازه های نظریه شناختی اجتماعی، و هم چنین با سطح تحصیلات بالاتر پدر و مادر، شاخص توده بدنی پایین تر و عضویت در تیم های ورزشی رابطه معنی دار آماری داشت (p≤0.05). تحلیل رگرسیون چندگانه، تقویت اجتماعی را قوی ترین پیش بینی کننده فعالیت بدنی در دانش آموزان نشان داد (05/0p<، 129/0=β).

نتیجه گیری

میزان فعالیت بدنی 8/95% دانش آموزان دختر، کمتر از میزان توصیه شده سازمان بهداشت جهانی (60 دقیقه در روز) است، لذا طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه های مداخله ای در سطح اجتماع پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
206 تا 215
لینک کوتاه:
magiran.com/p2332811 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!