ردیابی ژن های پمپ های افلاکس در سویه‎های مقاوم و حساس به فلوروکینولون باکتری اشریشیا کلای جداشده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در شهر قم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

پمپ های خروج دارو یکی از مکانیسم های اصلی مقاومت در برابر آنتی بیوتیک ها در سویه های اشریشیا کلای هستند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین حضور 5 ژن مختلف پمپ خروج دارو acrA ، acrB، emrA، emrBو mdtk و مقاومت فلوروکینولونی در ایزوله های اشریشیا کلای جداشده از بیماران مبتلا به عفونت های دستگاه ادراری درشهر قم است.

روش بررسی

در این مطالعه توصیفی-مقطعی، نمونه ها از چند مرکز درمانی از تیرماه سال 1396 تا مهرماه سال 1396 جمع آوری گردید.پس از جداسازی و تشخیص اولیه ایزوله های اشریشیاکلای با استفاده از کشت و تست های بیوشیمیایی، تست های حساسیت ضد میکروبی سویه های جدا شده نسبت به خانواده فلوروکینولون ها مانند سیپروفلوکساسین، نورفلوکساسین، اووفلوکساسین و لووفلوکساسین با استفاده از روش دیسک دیفیوژن و بر اساس دستورالعمل CLSI انجام شد. شناسایی ژن های کدکننده پمپ های خروج دارو با استفاده از روش PCR در سویه های حساس و مقاوم صورت گرفت.

یافته ها

از 170 نمونه بالینی، تعداد 100 سویه اشریشیاکلای با استفاده از روش های فنوتیپی جداسازی و تعیین هویت شدند. ارزیابی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها نشان دهنده مقاومت 63 (63%) جدایه نسبت به فلوروکینولون ها بود. نتایج PCR نشان داد که شیوع ژن های acrAB، emrAB و mdtk در میان ایزوله های مقاوم به آنتی بیوتیک های فلوروکینولون به ترتیب برابر با 100%، 98% و 94%  و فراوانی ژن های نامبرده در ایزوله های حساس به آنتی بیوتیک فلوروکینولونی نیز به ترتیب برابر با  2/34%، 02/27% و 5/13% بود.

نتیجه گیری:

 نتایج نشان داد که وجود  ژن های پمپ خروج دارو acrAB، emrAB و mdtk به طور بالقوه عاملی موثر در مقاومت نسبت به آنتی بیوتیک های فلوروکینولونی است. وجود چنین ژن هایی در سویه های حساس ممکن است  نشان دهنده عدم رونویسی یا ترجمه ژن های مذکور باشد. همچنین با توجه به مقاومت بالای سویه های اشریشیاکلای نسبت به آنتی بیوتیک های فلوروکینولونی، توصیه می گردد قبل از شروع درمان آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی انجام شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
228 تا 239
لینک کوتاه:
magiran.com/p2332813 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!