اثر دمای انجماد در فرآیند انجماد- ذوب بر خواص فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سنگ ها در محیط های سرد معمولا در معرض شرایط انجماد و ذوب قرار می گیرند. فرایند انجماد- ذوب یکی از مهم ترین و قدرتمندترین عامل هوازدگی از نوع فیزیکی می باشد که خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ ها را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث کاهش دوام و پایداری سنگ می شود .در این تحقیق تاثیر دمای انجماد در یک سیکل انجماد - ذوب با سه دمای انجماد 20- ، 40- ، 60-  بر روی نفوذپذیری، مقاومت کششی، مقاومت تراکم تک محوری، مدول الاستیسیته، مقاومت تراکم سه محوری در فشارهای محصور کننده 3 ، 5 و 7 مگاپاسکال، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی نمونه های ماسه سنگ سازند لالون منطقه لوشان، بررسی و تاثیرات دمای انجماد بر روی خواص ذکر شده مطالعه  شده و با خواص نمونه هایی که سیکل انجماد- ذوب را تحمل نکرده اند  مقایسه شد. نتایج بدست آمده حاکی از این بود که باکاهش دما در یک سیکل انجماد- ذوب، مقاومت کششی، مقاومت تراکم تک محوری، مقاومت تراکم سه محوری، چسبندگی و مدول الاستیسیته کاهش و نفوذپذیری افزایش می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
122 تا 134
لینک کوتاه:
magiran.com/p2333175 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!