بهبود رفتار جوانه زنی و ویژگی های گیاهچه دو ژنوتیپ کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) تحت تاثیر اسید سالیسیلیک و تنش شوری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

کینوا گیاهی بسیار ارزشمند با خاصیت دارویی و غذایی بالا است. به منظور بررسی سطوح مختلف شوری و پرایمینگ بذر بر جوانه زنی بذور کینوا آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در سال 1397 در آزمایشگاه تکنولوژی بذر دانشگاه یاسوج اجرا شد. تیمار های آزمایش شامل دو ژنوتیپ کینوا (Titicaca و Giza 1)، سه غلظت پرایمینگ بذور با اسید سالیسیلیک (صفر، 5/0 و 1 میلی مولار) و چهار سطح تنش شوری (صفر، 150، 300 و 450 میلی مولار NaCl) بود. صفات مورد ارزیابی در این آزمایش شامل درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، یکنواختی جوانه زنی، مدت زمان برای 50 درصد جوانه زنی، طول گیاهچه، وزن گیاهچه، شاخص بنیه طولی و شاخص بنیه بذری گیاهچه بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر تنش شوری، پرایمینگ اسید سالیسلیک، ژنوتیپ و کلیه اثرات دوگانه و سه گاته بین تیمارهای آزمایش روی تمام صفات آزمایش معنی داری بود (p <0.01). نتایج نشان داد که تا شوری 150 میلی مولار NaCl کاهش معنی داری در جوانه زنی هر دو ژنویپ کینوا مشاهده نشد، اما برای ژنوتیپ Giza 1 جوانه زنی بذور در تمام سطوح پرایمینگ اسید سالیسیلیک در شوری 450 میلی مولار NaCl به صفر رسید. پرایمینگ بذور با غلظت 5/0 میلی مولار اسید سالیسلیک در شوری 450 میلی مولار NaCl باعث 60 درصد جوانه زنی در ژنوتیپ Titicaca شد. به طور کلی نتایج نشان داد که پرایمینگ بذور با غلظت 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک، در شوری های پایین بهتر از سطوح بالای شوری سرعت و درصد جوانه زنی هر دو ژنوتیپ کینوا را بهبود می بخشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 65
لینک کوتاه:
magiran.com/p2333973 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!