فراوانی عوامل زمینه ساز ورود جسم خارجی به گوش، بلع و آسپیراسیون در کودکان زیر پنج سال شهر تبریز در سال 98-1397

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

توصیف ساختار یافته فوریت های طبی کودکان، نیازمند بررسی و دسته بندی عوامل زمینه ساز است. هدف مطالعه حاضر تعیین فراوانی عوامل زمینه ساز ورود جسم خارجی به گوش، بلع و آسپیراسیون آن در کودکان زیر پنج سال شهر تبریز بوده است.

روش بررسی

مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقطعی است که از اسفند 1397 تا تیر 1398، در بخش های گوش و حلق و بینی، اورژانس و درمانگاه بیمارستان کودکان تبریز، با روش نمونه گیری در دسترس (به تعداد 245 کودک) انجام گرفته است. ابزار گردآوری داده ها فرم مشخصات و پرسشنامه عوامل زمینه ساز محقق ساخته بود. تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 21 و با استفاده از آمار توصیفی انجام گرفت.

یافته ها: 

137 مورد (9/55%) آسپیراسیون به راه های هوایی (فوقانی و تحتانی) و بیش تر در بینی بود. جسم خارجی در گوش 6/19% و معده 2/19% بود. تظاهرات بالینی به ترتیب درد (2/50%)، بدون علایم بالینی (4/29%)، و بقیه موارد خون ریزی و درد، سرفه، تنگی نفس، خفگی، خس خس سینه و تهوع و استفراغ بودند. وقوع حادثه در خانه (اتاق نشیمن) و بیش تر در عصر و شب بود. انواع اشیا، مواد خوراکی و تنقلات و آجیل، حبوبات و هسته ها و تکه های اسباب بازی دخیل در حادثه گزارش شد که بیش تر تخمه، تکه اسباب بازی، آجیل، دکمه پیراهن و دانه تسبیح بودند.

نتیجه گیری: 

عوامل والدینی، مربوط به کودک و عوامل محیطی در بروز حادثه گزارش گردید. بنابراین پیشنهاد می شود مطالعاتی برای تعیین دقیق و سهم هر دسته و اقدامات آموزشی، اطلاع رسانی و مداخله ای لازم در هر سه حیطه طراحی شوند.

زبان:
فارسی
صفحات:
221 تا 232
لینک کوتاه:
magiran.com/p2333982 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!