میزان رعایت موازین اخلاق در پژوهش در پیشنهاده های پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایلام طی سال های 1389 تا 1395

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

با توجه به توسعه و گسترش روزافزون پژوهش در علوم پزشکی و به ویژه استفاده از آزمودنی های انسانی در طرح های پژوهشی، لزوم اجرای پژوهش بر اساس معیارها و اصول اخلاقی اهمیت بالایی یافته است. در این مطالعه، میزان پایبندی مجریان طرح های پژوهشی به ذکر شاخص های اخلاق در پژوهش بر اساس مفاد بیانیه های معتبر ملی و بین المللی در پیشنهاده های پژوهشی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ایلام از سال 1389 تا 1395 بررسی شده است.

مواد و روش ها

در مطالعه ای توصیفی-گذشته نگر بر روی 489 پیشنهاده پژوهشی مصوب، اطلاعات از طریق شش چک لیست استخراج شد که با استفاده از پرسش نامه های استاندارد کمیته اخلاق در پژوهش سازمان بهداشت جهانی (WHO/ERC) و سایر مطالعات مرتبط تهیه گردیده بود. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه وتحلیل آماری شد.

یافته های پژوهش

نتایج این بررسی نشان داد که به طورکلی در 402 طرح (2/82 درصد)، به بخش ملاحظات اخلاقی در پیشنهاده ها توجه گردیده و تکمیل شده بود. تنها 20 طرح (4 درصد) به کمیته اخلاق در پژوهش ارجاع گشته و تاییدیه کمیته اخلاق در پژوهش را داشتند. در 163 طرح (8/57 درصد)، آزمودنی ها از شرکت در مطالعه آگاه شده بودند و در 177 طرح (2/36 درصد)، اخذ رضایت آگاهانه و نیز در 257 طرح (6/52 درصد) در پیشنهاده های با آزمودنی انسانی، حفظ محرمانگی اطلاعات آزمودنی ها در پژوهش پیش بینی شده بود.

 بحث و نتیجه گیری

هدف غایی از تشکیل کمیته های ملی و منطقه ای اخلاق پژوهشی، ارتقای وضع موجود و نیل به استانداردهای مربوطه است که در کل، روند روبه رشدی را نشان داد. برگزاری کارگاه های آموزشی برای پژوهشگران و نظارت دقیق تر کمیته های اخلاق به ویژه در کارآزمایی های بالینی و مطالعات حیوانی، به منظور بهبود فضای اخلاقی، به عنوان راهکار پیشنهادی بهینه سازی ارایه می شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
12 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2334489 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!