چالش مدیریت یا رهبری کسب و کارهای بین المللی در فضای کرونایی از منظر هرمنوتیک انتقادی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
از مباحث مطرح و مورد مناقشه بین صاحب نظران در علم سازمان و مدیریت، تمایز بین مدیریت و رهبری است. هدف اصلی مقاله، این است که ابهامات و تعارضات موجود در مرزبندی تیوریکی مدیریت و رهبری در زمینه کسب و کارهای بین المللی را در مواجهه با پاندمی کرونا بررسی نماید. استراتژی پژوهش حاضر کیفی و از لحاظ هدف بنیادی است که به روش هرمنوتیک انتقادی مدل چهار مرحله ای پراساد انجام گرفته است. روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده است. طبق تفسیر انجام گرفته 5 مورد ابهام و تناقض شناسایی گردید که عبارتند از: 1- ناکارایی سبک های رهبری سازمانی به علت محدودیت های ارتباطی، 2- انطباق پذیری به عنوان کار اصلی رهبری و شرط مقابله با پاندمی، 3- نقض شدن شرط اینکه رابطه رهبر_پیرو نباید مبتنی بر جهل و اجبار و التزام باشد، 4- شناسایی انگیزه پیروی، براساس سازگاری و هماهنگی و ترس از محرومیت اجتماعی و نهایتا 5- کنترل هزینه پیامدهای ناشی از بحران بیماری، استفاده از فناوری روز، برنامه ریزی برای استفاده از تامین کنندگان متنوع و بازنگری بودجه بندی برعهده حوزه مدیریت است. از آنجا که برخی صاحب نظران کانون تمایز بین مدیریت و رهبری را به ترتیب در مواجهه با پیچیدگی و تغییر مطرح نموده اند، می توان نتیجه گیری کرد که شرایط پاندمی کرونا برای کسب و کارها نه فقط یک پیچیدگی است که به تنهایی با مدیریت بتوان بر آن فایق آمد و نه صرفا یک تغییر، که با رهبری بتوان کنترل نمود؛ کرونا مرز بین دو مفهوم مدیریت و رهبری را بسیار کمرنگ کرده است.
زبان:
فارسی
صفحات:
105 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2334604 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!