ارتباط بین کیفیت خواب و تنش شغلی پرستاران در دوره شیوع کووید _19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

پرستاران به دلیل ترس از ابتلای خود و اعضای خانواده، کمبود تجهیزات محافظت شخصی و تحمل پوشش های محافظتی در دوره شیوع کووید-19، تنش شغلی فراوانی را تجربه می کنند. تحمل این تنش ها ممکن است سبب بیماری های جسمی و کاهش کیفیت خواب می شود. مطالعه حاضر باهدف تعیین ارتباط بین کیفیت خواب و تنش شغلی پرستاران در دوره شیوع کووید-19 انجام شد.

مواد و روش ها

در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 102 پرستار شاغل در بیمارستان های امام سجاد (ع) رامسر و شهید رجایی تنکابن حضور داشتند. روش نمونه گیری، در دسترس یود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کیفیت خواب پیتزبرگ و تنش شغلی پرستاران استفاده شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 18 و ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه وتحلیل شدند. سطح معنی داری کمتر از 0/05 درنظرگرفته شد.

یافته ها

از 102 پرستار شرکت کننده، 27 نفر (26/5 درصد) مرد و 73 نفر (71/6 درصد) زن بودند. متوسط سابقه کار پرستاران 7/7±15/14 سال بود. میانگین نمره کیفیت خواب 8/7±15/58 (درحد نامطلوب) بود. میانگین تنش پرستاران 18/98±82/16 (در حد زیاد) بود. آزمون همبستگی پیرسون، ارتباط معنی داری بین میانگین نمره کیفیت خواب و تنش شغلی نشان داد (0/001= P).

نتیجه گیری

نتایج نشان داد کیفیت خواب پرستاران از وضع نامطلوبی برخوردار است که می تواند به دلیل تنش شغلی پرستاران در دوران اپیدمی کووید 19 باشد. لازم است مدیران پرستاری با برگزاری کارگاه راهبردهای مقابله با تنش شغلی و بهبود کیفیت خواب به ارتقای سلامت جسمی و روانی پرستاران در دوران اپیدمی کووید 19 کمک کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 10
لینک کوتاه:
magiran.com/p2334960 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!