طراحی فرایند سازماندهی و اطلاع رسانی اسناد با کمک سیستم مدیریت اسناد در آرشیو ملی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر با هدف شناسایی فرایندهای جاری آرشیو ملی ایران در حوزه سازماندهی و اطلاع رسانی اسناد، شناخت وضعیت موجود و چالش های آن و طراحی فرایندهای ایده آال این حوزه با توجه به الزامات و قوانین موجود انجام گرفته است. این پژوهش از حیث رویکرد به صورت آمیخته می باشد که در بخش کیفی آن از استراتژی تحلیل محتوا و در بخش کمی آن از استراتژی پیمایش استفاده شده است. اطلاعات در بخش کیفی از طریق ابزار مصاحبه با نخبگان آرشیو ملی جهت شناسایی وضعیت موجود و طراحی فرایندهای ایده آل تهیه و در بخش کمی از پرسشنامه و پرسش از متخصصان در خصوص اینکه آیا فرایندهای طراحی شده ایده آل، وضعیت موجود در این حوزه را پوشش می دهد یا خیر، استفاده شده است. با توجه به پاسخ متخصصان آرشیو مشخص شد که وضعیت ایدیال طراحی شده در حوزه سازماندهی، رقمی سازی و اطلاع رسانی اسناد در صورت راه اندازی سیستم جامع مدیریت اسناد که طبق همین فرایندها طراحی می شود، پوشش دهنده وضعیت موجود می باشد و تفاوت معناداری ندارد؛ لذا ضمن تایید فرایندهای ایده آل طراحی شده، پیاده سازی سامانه یکپارچه مدیریت اسناد در این سازمان، ضرورت بسیار زیادی دارد.
زبان:
فارسی
صفحات:
141 تا 152
لینک کوتاه:
magiran.com/p2335467 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!