تاثیر نانو اکسیدروی و سولفات روی بر جوانه زنی بذر برنج

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
این پژوهش به منظور بررسی، تاثیر تیمارکردن بذر با کود روی بر شاخص های جوانه زنی بذر برنج در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار، در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان انجام شد. تیمارها شامل تیمارکردن بذر با سولفات روی به میزان 5/2 و 5 گرم در کیلوگرم بذر، نانواکسیدروی به میزان 5/0 و 1 گرم در کیلوگرم بذر، تیمارکردن بذر با آب مقطر به عنوان شاهد اول و عدم تیمارکردن بذر به عنوان شاهد دوم بودند. نتایج نشان داد که تیمارکردن بذر با نانواکسیدروی و سولفات روی باعث کاهش سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و افزایش طول و وزن خشک ساقه چه و مقدار روی در گیاه چه شد. حداقل سرعت جوانه زنی در تیمار 1 گرم نانواکسیدروی به دست آمد که 9/12 درصد نسبت به شاهد اول کمتر بود. همچنین حداکثر مقدار روی گیاه چه (9/36 میلی گرم بر کیلوگرم) مربوط به تیمار 1 گرم نانواکسیدروی بود که نسبت به شاهد اول 4/44 درصد افزایش داشت. بر اساس نتایج این تحقیق، تیمارکردن بذر برنج با کود روی یک روش اقتصادی مناسب برای دستیابی به حداکثر محصول، افزایش غلظت روی دانه و تامین عنصر روی مورد نیاز در جیره غذای مردم، با توجه به سرانه بالای مصرف برنج در کشور است.
زبان:
فارسی
صفحات:
15 تا 22
لینک کوتاه:
magiran.com/p2336830 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!