آثار توام فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع گونه های سنگی در سیستم طبقه بندی پتروفیزیکی لوسیا؛ مطالعه موردی: سازندهای دالان و کنگان

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

سازندهای کربناته دالان بالایی و کنگان با سن پرمین پسین- تریاس پیشین به مثابه سنگ مخزن اصلی گازی در بعضی از میادین خلیج فارس به شمار می آیند. در این پژوهش برای بررسی عوامل موثر بر توزیع کلاس های پتروفیزیکی لوسیا، ریزرخساره ها و فرایندهای دیاژنزی بخش بالایی سازند دالان و سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارس بررسی شده است. در این مطالعه 1110 مقطع نازک و 840 داده تخلخل و تراوایی مربوط به مغزه های حفاری بررسی شده است. در مطالعات پتروگرافی 15 ریزرخساره در قالب 4 کمربند رخساره ای پهنه جزر و مدی، لاگون، پشته های زیرآبی و دریای باز در یک محیط کم شیب کربناته شناسایی شد. بررسی ها نشان می دهد فرایندهای دیاژنزی سیمانی شدن کلسیتی، دولومیتی شدن، تشکیل ندول های انیدریتی، انحلال و تراکم در سه محیط دیاژنزی دریایی، جوی و تدفینی، بخش فوقانی سازند دالان و سازند کنگان را متاثر ساخته است. به منظور گروه بندی گونه های سنگی مخزنی روی نمودار پتروفیزیکی لوسیا، داده های تخلخل و تراوایی روی این نمودار ترسیم شدند. با توجه به نوع ریزرخساره و شدت فرایندهای دیاژنزی، داده های تخلخل و تراوایی در تمامی قسمت های نمودار پتروفیزیکی لوسیا جای گرفته اند. این مطالعه نشان می دهد سنگ مخزن میدان مطالعه شده ازلحاظ مخزنی بسیار ناهمگن و متاثر از فرایندهای رسوبی و دیاژنزی است؛ بر این اساس سیمان های کلسیتی و انیدریتی باعث شده اند نمونه های دانه پشتیبان از کلاس 1 و 2 لوسیا به قسمت های پایینی کلاس ها و در بخش نمونه های غیرمخزنی نمودار جای گیرند؛ درمقابل در مواقعی انحلال و دولومیتی شدن در ریزرخساره های گل پشتیبان به قرارگیری از کلاس 3 لوسیا به کلاس 1 و 2 منجر شده است. انحلال و دولومیتی شدن در ریزرخساره های دانه پشتیبان به قرارگیری داده های آن در قسمت های بالایی کلاس های 1 و 2 انجامیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2337233 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!