زیست چینه نگاری سازند پابده در میدان نفتی پارسی (فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور مطالعه زیست چینه نگاری و شناسایی زون های زیستی سازند پابده بر مبنای زون بندی های زیستی جدید فرامینیفرهای پلانکتونی در محدوده تتیس، یک برش تحت الارضی در جنوب فروافتادگی دزفول واقع در میدان نفتی پارسی (چاه اکتشافی شماره-1) انتخاب گردید. برمبنای مطالعه سازند پابده در میدان پارسی (چاه اکتشافی شماره-1) 320 مقطع نازک میکروسکوپی مورد مطالعه دقیق زیست چینه نگاری قرارگرفته است. ضخامت سازند پابده در این برش، 404 متر و لیتولوژی عمده آن شامل شیل، مارن، سنگ آهک رسی، سنگ آهک و سنگ آهک چرتی می باشد. مرز زیرین سازند پابده با سازند گورپی به صورت ناپیوسته و مرز بالایی آن با سازند آسماری به صورت پیوسته می باشد. در مطالعه زیست چینه نگاری سازند پابده، ضمن تشخیص 75 گونه متعلق به 25 جنس از روزن بران پلانکتونی، 19 زون زیستی در سازند پابده براساس و یا معادل زون بندی های زیستی جدید (Wade et al. 2011) در محدوده تتیس شناسایی و معرفی شده است. زون های زیستی شناسایی شده، 3 زون زیستی در پالیوسن، 11 زون زیستی در ایوسن و 5 زون زیستی در الیگوسن را شامل می شوند که با برخی از زون های ارایه شده در محدوده تتیس تطابق خوبی را نشان می دهند. بر اساس مجموعه فسیلی و زون های زیستی شناسایی شده ، سن سازند پابده در برش تحت الارضی مورد مطالعه پالیوسن میانی (سلاندین) - الیگوسن پسین (شاتین) تعیین شده است. زون های زیستی شناسایی شده در این برش با برشهای (تنگ حتی، تنگ پابده و چهارده) در زون ایذه حوضه زاگرس مقایسه شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
21 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2337234 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!