زیست چینه نگاری، زیست رخساره ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های دونین پسین (سازند خوش ییلاق) بر پایه کنودونت ها در شمال شرق ایران (حوالی بجنورد و جاجرم)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور بررسی زیست چینه نگاری، زیست رخساره ها و دیرینه بوم شناسی نهشته های سازند خوش ییلاق، این سازند در شمال شرق ایران بر اساس زیای کنودونتی مورد بررسی قرار گرفته است. شناسایی 7 گونه و زیرگونه کنودونتی موجب شناسایی 2 زیست زون کنودونتی به ترتیب شامل Upper rhenana - linguiformis، Lower triangularis - Lower crepida و یک رخساره زیستی بنام Icriodus - Polygnathus گردید. با توجه به زیست زون های شناسایی شده سن دونین پسین (فرازنین پسین-فامنین پیشین) برای سازند خوش ییلاق در مناطق مورد مطالعه محرز می گردد. رخساره زیستی و کنودونت های شناسایی شده فوق در برش های مورد مطالعه نشانگر مناطق کم عمق دریایی با آب و هوای گرم و استوایی در زمان ته نشین شدن این سازند می باشد. بررسی فسیل های بدست آمده در مناطق مورد مطالعه و مقایسه آن با حوضه-های رسوبی دیگر حکایت از استقرار این برش ها در نواحی شمالی خشکی گندوانا دارد. تجزیه و تحلیل رخساره های زیستی و رخساره های سنگی نشانگر روند کاهش عمق در انتهای فرازنین پسین می باشد که به مانند نمونه های جهانی در این زمان با یک افت شدید سطح آب دریا دنبال می شود. کمی بعد و دوباره در طول فامنین، محیط عمیقتر بر برخی از نواحی منطقه حاکم می گردد، چنانکه رخساره های زیر محیط های دریای باز (بایوکلاست اسپیکول وکستون-پکستون) برجا گذاشته شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
97 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2337237 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!