شناسایی مولفه های ارزیابی توانایی های شناختی متقاضیان پرستاری: مطالعه کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش زمینه و هدف

 علی رغم اهمیت توانایی های شناختی در متقاضیان پرستاری، متاسفانه ارزیابی آن به هنگام انتخاب دانشجویان پرستاری مورد غفلت قرار گرفته است. با توجه به اهمیت و تاثیر نهایی آن در کیفیت مراقبت های پرستاری و از طرفی کمبود شواهد پژوهشی در دسترس در رابطه با نحوه ارزیابی این معیار، این مطالعه باهدف شناسایی مولفه های ارزیابی توانایی شناختی متقاضیان پرستاری بر اساس تجارب پرستاران بالینی و مدرسین پرستاری با رویکرد کیفی انجام شده است.

مواد و روش ها

این مطالعه با روش تحقیق کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا قراردادی انجام شد. مشارکت‎کنندگان شامل 25 پرستار و مدرسین پرستاری بودند که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری گردید و در تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA10 کمک گرفته شد.

یافته ها

بر اساس تجزیه وتحلیل داده‎ها سه طبقه اصلی و استخراج گردید. طبقه "ژرف نگری در موقعیت های چالشی" شامل زیرطبقات توانایی تحلیل یک موقعیت، بررسی علل ریشه ای مسایل، طبقه "سازمان دهی ذهنی" شامل زیرطبقات توجه آگاهانه، حفظ تمرکز ذهنی، مدیرت زمان و اولویت بندی کارها و طبقه "سرعت پردازش ذهنی" شامل زیرطبقات سرعت عمل همراه با دقت و ادراک سریع می باشد.

نتیجه گیری

نتایج این مطالعه، مولفه های ارزیابی توانایی شناختی متقاضیان پرستاری را بر اساس تجارب پرستاران و مدرسین پرستاری مشخص نمود. یافته های این مطالعه می تواند توسط موسسات آموزش پرستاری جهت توسعه روش های فعلی خود به منظور ارزیابی توانایی شناختی متقاضیان پرستاری در فرایند انتخاب دانشجو مورداستفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
387 تا 397
لینک کوتاه:
magiran.com/p2338215 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!