اثر بخشی اجرای قوانین مشوق مالیاتی بر میزان افزایش درآمد مالیاتی دولت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

هر نظام مالیاتی در جهان امروز وظایف متعددی را به عهده دارد که تامین هزینه‌‌های دولت، تنها یکی از وظایف آن محسوب می‌شود. از مهم ترین وظایف نظام‌‌های مالیاتی، هدایت اقتصاد در مسیر درست آن است. در این راستا هدف کلی تحقیق تعیین تاثیر اجرای قوانین تشویق مالیاتی بر افزایش درآمد مالیاتی دولت می باشد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی می‌ باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مودیان مالیاتی اداره مالیات استان خوزستان می‌باشد که بر اساس اطلاعات اخذ شده از واحد مربوطه تعداد آن‌ها برابر 26521 نفر می‌ باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعیین‌ حجم‌ نمونه‌ کوکران‌ حجم‌ نمونه‌ آماری‌ این‌ پژوهش‌ به‌ تعداد 363 نفر انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون‌‌‌‌‌های آماری رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد، یافته های تحقیق نشان می دهد: قوانین تشویق مالیاتی در توسعه فرهنگ مالیاتی مودیان موثر نیست - اجرای قوانین تشویق مالیاتی در افزایش انگیزه برای مشارکت اجتماعی پرداخت مالیات موثر است- نگرش مثبت مودیان نسبت به قوانین تشویق مالیاتی عامل موثری در افزایش فرهنگ مالیاتی محسوب می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
547 تا 559
لینک کوتاه:
magiran.com/p2338644 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!