تولید و بهینه سازی پلی هیدروکسی آلکانوات (poly (3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate)) بوسیله جدایه Aeromonas sp. EBA118 جدا شده از خاک به روش تک متغیره

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
در این پژوهش با هدف جداسازی باکتری های بومی تولیدکننده ی پلی هیدروکسی آلکانوات، خاک چندین منطقه کشاورزی اطراف مشهد مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها خالص سازی و سپس با استفاده از روش های رنگ آمیزی سودان سیاه B و آکریدین اورنج نمونه های تولید کننده PHAs جدا شدند. از میان 31 سویه جداسازی شده 2 گونه به عنوان تولیدکننده ی پلی مرهای پلی هیدروکسی آلکانوات شناسایی شدند. جدایه 118EBA با داشتن بیش ترین میزان تولید پلی هیدروکسی آلکانوات به عنوان سویه منتخب برگزیده و تولید پلی مر در آن بهینه گردید. به منظور افزایش تولید، بهینه سازی دومرحله ای انجام شد. ابتدا برای افزایش توده سلولی مقادیر غلظت منبع نیتروژن و نوع آن، غلظت گلوکز،pH ، دما و میزان هوادهی در محیط اولیه بهینه سازی شدند. در مرحله دوم بهینه سازی که به منظور افزایش تولید پلی هیدروکسی آلکانوات انجام شد از محیط ثانویه که دارای مقادیر بیشتری از گلوکز بود استفاده شد. در این تحقیق فاکتورهای نسبت کربن به نیتروژن، pH، دما و میزان هوادهی بهینه و تاثیر آن ها در تولید پلی هیدروکسی آلکانوات بررسی گردید. عصاره مخمر با غلظت g/l7 ، گلوکز با غلظت g/l 5 ، 8= pH ، دمای ºC20 و میزان هوادهی 75% شرایط حاصل شده از بهینه سازی مرحله اول بودند؛ در مرحله دوم بهینه سازی که با هدف افزایش تولید پلی مر انجام شد نسبت کربن به نیتروژن با مقدار 3:1، 7 pH=، دمای ºC 37 و هوادهی 80% به ترتیب به عنوان بهترین شرایط انتخاب شدند. نتایج طیف سنجی نشان داد پلی مر پلی هیدروکسی آلکانوات تولید شده توسط جدایه 118EBA Aeromonas sp. از نوع هموپلیمر پلی هیدروکسی بوتیرات خالص نیست و احتمالا نوعی کوپلی استر PHBHHx است.
زبان:
فارسی
صفحات:
193 -205
لینک کوتاه:
magiran.com/p2340396 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.