تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان دختر پایه ی سوم ابتدایی بر سبک زندگی آنان: یک مطالعه نیمه تجربی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

روند صعودی زندگی شهرنشینی، مصرف گرایی و تغییر عادات بهداشتی در سال های اخیر سبب گردید تا سبک زندگی افراد تغییر کند. با توجه به اینکه سبک زندگی در کودکی شکل می گیرد و در بزرگسالی ادامه می یابد، بنابراین باید به تغییر سبک زندگی در دوران کودکی توجه ویژه شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان بر سبک زندگی آنان انجام شد.

روش

پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی است که در سال 98-1397 انجام شد که در آن 60 دانش آموز دختر ابتدایی از مدرسه شهدای گمنام و مسلم بن عقیل در تهران  با روش غیرتصادفی در دسترس ساده انتخاب و در قالب دو گروه آزمون و کنترل  مورد بررسی قرار داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و سبک زندگی میلر-اسمیت بود. در گروه آزمون برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان در سه مرحله بررسی و شناخت، حمایت و ارزشیابی  به مدت 3 ماه اجرا گردید.

نتایج

قبل از مداخله دو گروه آزمون و کنترل از نظر متغیر های دموگرافیک و میانگین نمرات سبک زندگی همسان بودند.(P> 0/05) در حالیکه بعد از مداخله آزمون تی مستقل نشان داد که بین میانگین نمرات سبک زندگی در دو گروه آزمون و کنترل اختلاف معنادار آماری وجود دارد. (P= 0/002)

نتیجه گیری

برنامه ارتقا سلامت دانش آموزان توانست سبک زندگی دختران 9 تا 10 سال ابتدایی را ارتقا بخشد. لذا پیشنهاد می گردد این برنامه در قالب یک طرح جامعه در تمامی مدارس کشور بکار گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 75
لینک کوتاه:
magiran.com/p2340646 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!