بررسی درون شیشه ای امکان شاخه زایی و ریشه زایی پایه های دورگ هلو و بادام

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پایه های دورگ بادام و هلو در توسعه تجاری پرورش بادام و هلو در مناطق وسیعی از جهان بویژه مناطق مثل ایران، از اهمیت بالایی برای اصلاحگران و باغداران برخوردار است. در این مطالعه امکان بهینه سازی سطوح مواد تنظیم کننده رشد گیاهی در محیط کشت درون شیشه ای جهت پرآوری و ریشه زایی مناسب دو نوع پایه هیبرید هلو و بادام شامل GF677 و TT (از ژنوتیپ های امیدبخش برنامه های اصلاحی موسسه تحقیقات باغبانی کشور) در قالب دو آزمایش فاکتوریل جداگانه مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش اول جهت شناسایی بهترین سطوح مواد تنظیم کننده رشد گیاهی BA و IAA جهت پرآوری و آزمایش دوم جهت شناسایی سطوح مطلوب IAA و NAA برای ریشه زایی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار 5/0 میلی گرم بر لیتر BA و 1/0 میلی گرم بر لیتر IAA بهترین اثر را در پرآوری داشتند. همچنین، IAA با سطح یک میلی گرم در لیتر بهترین اثر را در صفات درصد و تعداد ریشه زایی و وزن تر و خشک ریشه داشته و  NAAبیشترین طول ریشه را در سطح 5/1 میلی گرم در لیتر ایجاد نمود. بطورکلی سطح یک میلی گرم در لیتر  IAAمی تواند غلظت موثری برای مرحله ریشه زایی پایه های دورگ مورد مطالعه در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
38 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2342626 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!