بررسی سطح سرمی هموسیستئین با درگیری عروق کرونر در بیماران کاندید آنژیوگرافی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

بیماریهای قلبی عروقی سالانه سبب مرگ و میر بالایی در ایران و جهان می شوند. ازآنجاییکه ریسک فاکتورهای رایج تنها پیشگویی کننده بخشی از بیماری های قلبی عروقی هستند، پیشنهاد شده است فاکتورهایی مانند اکسیداتیو استرس، برخی فلزات، التهاب و هموسیستیین می توانند عوامل بالقوه ای در ایجاد بیماری های قلبی عروقی داشته باشند. از اینرو در این مطالعه سطح سرمی هموسیستیین با شدت درگیری عروق کرونر مورد بررسی قرار گرفته است.

روش کار

در این مطالعه مقطعی 347 بیمار مراجعه کننده جهت آتژیوگرافی به بیمارستان قایم و 103 فرد سالم بدون علایم قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. افراد در 5 گروه با گرفتگی بیش از 50% در یک، دو و سه رگ از عروق قلبی، افراد نرمال کسانی که آنژیوگرافی آنها نرمال بود و یا درگیری کمتر از 50% داشتند و افراد سالم تقسیم شدند. سطح سرمی هموسیستیین با روش ELISA در پژوهشکده بوعلی اندازه گیری گردید. آنالیز داده های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 انجام گرفت.

نتایج

میانگین هموسیستیین در گروه های با گرفتگی یک رگ، دو رگ و سه رگ به طور معنی داری بالاتر از دو گروه نرمال و سالم بود (P<0.001). نتایج آنالیز رگرسیون لجستیک نشان دادند افزایش یک واحد هموسیستیین سبب افزایش شانس درگیری عروقی در افراد با درگیری یک رگ، دو رگ و سه رگ به ترتیب 1.461 (1. 326-1. 611), 1.289 (1.125-1.414), 1.235 (1.053-1.273) می شود. که به طور معنی داری بالاتر از گروه های نرمال و سالم بود  (P <0.001).

نتیجه گیری

 نتایج مطالعه حاضر نشان دادند که افزایش یک واحد غلظت هموسیستیین به عنوان یک ریسک فاکتور مستقل می تواند سبب شیوع بیشتر و همچنین پیشرفت تنگی عروق شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
2723 تا 2733
لینک کوتاه:
magiran.com/p2343633 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!