اثر پرآزاری و غلظت اسپور جدایه های Didymella rabiei بر واکنش ژنوتیپ های نخود به بیماری برق زدگی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گیاه نخود سومین لگوم غذایی مهم جهان است. برق زدگی مخربترین بیماری نخود است که توسط قارچ Didymella rabiei ایجاد می شود. شناسایی منابع مقاومت در ژرم پلاسم نخود جهت برنامه های به نژادی و مدیریت بیماری ضروری است. به منظور بررسی تاثیر غلظت اسپور و شدت پرآزاری جدایه بر واکنش ژنوتیپ های نخود به بیماری برق زدگی، آزمایش فاکتوریلی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. اثر دو جدایه (A3: با پرآزاری متوسط و A6: با پرآزاری شدید) و غلظت اسپور (105، 105 × 2، 105 × 5 اسپور در هر میلی لیتر آب مقطر) بر شاخص و شدت بیماری در 20 ژنوتیپ نخود مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاخص بیماری و شدت آن تحت تاثیر غلظت اسپور، پرآزاری جدایه ها و ژنوتیپ های نخود قرار گرفت و بین ژنوتیپ ها، جدایه ها و غلظت های اسپور تفاوت معنی داری مشاهده شد. شدت بیماری با افزایش غلظت اسپور از 105 × 2 به 105 × 5 اسپور در هر میلی لیتر برای ارقام مقاوم ILC 202، ILC72، ILC3279، ICC3996 و ICC12004 افزایش یافت، در حالی که شدت بیماری ژنوتیپ های حساس تحت تاثیر همه  غلظت های اسپور بود. ارقام افتراقی نخود از جمله ILC202، ILC72، ILC3279، ICC3996 و ICC12004 در برابر تمام غلظت های اسپور جدایه A3 مقاوم بودند، در حالیکه به غلظت 105 × 2 اسپور جدایه A6 حساس بودند. غلظت اسپور 105 × 2 با جدایه A3 بیشترین تفاوت را میان ژنوتیپ های نخود بر اساس میانگین شاخص بیماری ایجاد کرد. اطلاعات به دست آمده از این تحقیق می تواند در برنامه های به نژادی ارقام نخود و مطالعات بررسی تنوع بیماری زایی جمعیت قارچ مورد استفاده قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
63 تا 71
لینک کوتاه:
magiran.com/p2345808 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!