بررسی اثر غیرخطی سرعت باد اندازه گیری شده در پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از باد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش بینی ارتفاع موج شاخص در تحلیل سامانه های دریایی از جمله مهندسی سازه های دریایی و انتقال رسوب استفاده می شود. خلیج مکزیک سالانه با طوفان های حاره ای به شکل هاریکن مواجه است و ارتفاع امواج این منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد، بنابراین پیش بینی ارتفاع امواج شاخص دریا در این منطقه دریایی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله با مروری بر مطالعات قبلی و استفاده از تکنیک شبکه عصبی مصنوعی، تاثیر توان های مختلف سرعت باد و سرعت برشی در پیش بینی ارتفاع موج شاخص ساعات آینده مورد ارزیابی قرار داده شده است. نتایج نشان داد که حضور توانهای مختلف سرعت باد، سبب افزایش دقت پیش بینی ارتفاع موج شاخص نسبت به سرعت برشی باد می شود. سپس برای افزایش دقت پیش بینی نیز از خودهمبستگی داده های ارتفاع امواج ثبت شده در این منطقه استفاده و مدلی مناسب ارایه گردید. در این مدل توان 3/2 از سرعت باد برای پیش بینی ارتفاع امواج 3، 6 و 8 ساعت آینده و توان 9/1 از سرعت باد برای پیش بینی ارتفاع امواج 12 ساعت آینده محاسبه گردید. در انتها، نتایج پیش بینی با مطالعات گذشته مقایسه شد که حاکی از دقت پیش بینی بالاتر این تحقیق بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
71 تا 83
لینک کوتاه:
magiran.com/p2345826 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!