اثر دما روی واکنش تابعی کنه شکارگر Macrocheles muscaedomesticae (Acari: Macrochelidae) با تغذیه از تخم مگس خانگی، Musca domestica (Dip.: Muscidae)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

گونه Macrocheles muscaedomesticae (Scopoli)شناخته شده ترین گونه در کودهای گاوی و ماکیان در جهان است که روی مگس های مدفوع تغذیه کرده و به وسیله آ ن ها هم منتشر می شود. مطالعات در دنیا از جمله خوزستان نشان داده است که کنه شکارگر غالب مراحل نابالغ مگس خانگی، Musca domestica L.، در کودهای دامی همین گونه است. در این پژوهش واکنش تابعی کنه شکارگر ماده M. muscaedomesticae در انکوباتور و در دو دمای 1 ± 27 و 1 ± 33 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره نوری 10:14 (روشنایی: تاریکی) روی تخم مگس خانگی مطالعه شد. برای این منظور تراکم های 1، 2، 4، 8، 12، 16، 25، 30، 40 و 80 عددی از تخم مگس در اختیار کنه کامل ماده جفت گیری کرده 4 روزه قرار داده شد. واکنش تابعی کنه M. muscaedomesticae روی تراکم های مختلف تخم مگس خانگی با استفاده از رگرسیون لجستیک در دمای 27 درجه از نوع سوم و در دمای 33 درجه از نوع دوم تعیین شد. پارامترهای واکنش تابعی با استفاده از معادله راجرز مشخص شد. نرخ حمله و زمان دست یابی به ترتیب در دمای 27 درجه سلسیوس، 0204/0 بر ساعت و 6497/0 ساعت و در دمای 33 درجه سلسیوس، 6493/0 بر ساعت و 4769/0 ساعت به دست آمد. بیش ترین نرخ شکارگری (T/Th) در دمای 33 درجه و 32/50 تخم در روز بود و در دمای 27 درجه به 94/36 تخم در روز کاهش یافت. بنابراین دما بر نوع واکنش تابعی، زمان دست یابی و نرخ شکارگری موثر بود. نتایج مطالعه حاضر می تواند درک بهتری از برهم کنش کنهM. muscaedomesticae و تخم های مگس خانگی ارایه داده و نقش موثر آن را به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک نشان دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 31
لینک کوتاه:
magiran.com/p2345900 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!