بررسی تنوع فنوتیپی و ژنتیکی پاتووارهای Xanthomonas translucens، عامل بیماری باکتریایی نواری گندم و جو در بخش هایی از ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تعداد 12 جدایه ازمیان 67 جدایه عامل بیماری باکتریایی نواری غلات، از گندم، جو، فالاریس و چچم از مناطق مختلف استان های کرمان، کرمانشاه و فارس تهیه و خصوصیات باکتری شناسی، دامنه میزبانی، ویژگی های مولکولی و ژنتیکی آنها مورد بررسی قرار گرفت. کلیه جدایه ها گرم منفی، اکسیداز و اوره آز منفی و کاتالاز مثبت، دارای رنگ دانه زانتومونادین و قادر به تولید هیدروژن سولفوره از سیستیین و پپتون بودند. همه جدایه ها از قندهای سلوبیوز، فروکتوز، گالاکتوز، دی مانوز، آرابینوز، زایلوز، ترهالوز، آرابیتول و نمک های استات، سیترات و لاکتات استفاده نمودند، اما از سالیسین، مانیتول، ملی بیوز، رامنوز، دی تارتارات، اینولین، آدونیتول، دلسیتول، سوربیتول و مزواینوزیتول استفاده نکردند. تنها جدایه های جو قادر به استفاده از مالتوز و هیدرولیز لسیتین و نشاسته بودند. جدایه ها، ازنظر مقایسه پروتئین محلول، دارای الگوی باندی مشابه ای بودند. انگشت نگاری ژنومی جدایه ها به روش rep-PCR با استفاده از دو آغازگر ERIC و Box انجام و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار NTSYSpc.2.2 و روش تجزیه خوشه‏ ای UPGMA آنالیز شدند. نتایج حاصل نشان داد همه جدایه‎ های گندم، فالاریس، چچم و یک جدایه از جو، به همراه جدایه استاندارد UPB922 در یک گروه و سه زیرگروه و بقیه جدایه های جو، که تنها روی جو بیماری زا بودند، به همراه جدایه استاندارد UPB922 با ضریب تشابه 84 درصد از گروه اول جدا و گروه دوم (با سه زیرگروه) را تشکیل دادند. براساس ویژگی های بیوشیمیایی، فیزیولوژیکی، بیماری زایی (دامنه میزبانی)، و تنوع ژنتیکی، جدایه های گروه اول به‏ عنوان پاتووار X. translucens pv. undulosa و جدایه های گروه دوم به عنوان پاتووار X. translucens pv. translucens شناسایی شدند.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 50
لینک کوتاه:
magiran.com/p2345901 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!