بررسی ارتباط بین فراسنجه های زیستی و تغذیه ای کرم گلوگاه انار،Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)، با برخی از ترکیبات بیوشیمیایی میزبان های مختلف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کرم گلوگاه انار، Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lep.: Pyralidae)، آفتی خطرناک، چندین خوار و با پراکنش جهانی است که محصولات مختلف کشاورزی را قبل و پس از برداشت مورد حمله قرار می دهد. در پژوهش حاضر، تاثیر 11 میزبان مختلف گیاهی شامل انار، انجیر خشک، بادام زمینی، به، پسته، پرتقال، خرما، سیب، زیتون، گردو و غذای مصنوعی بر فراسنجه های زیستی و تغذیه ای این آفت در اتاقک رشدی با شرایط دمایی 1±30 درجه ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره ‏ی نوری 14 ساعت روشنایی و 10 ساعت تاریکی بررسی شد. هم چنین، در این تحقیق برخی از ترکیبات اولیه و ثانویه میزبان های مختلف اندازه گیری شد تا ارتباط بین این ترکیبات بیوشیمیایی با فراسنجه های جدول زندگی و تغذیه ای آفت تعیین شود. مطابق با نتایج، طولانی ترین و کوتاه ترین طول دوره نابالغ آفت به ترتیب روی میزبان های گردوو غذای مصنوعی مشاهده شد. کم ترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) روی میزبان های به، پرتقال، سیب و زیتون و بیش ترین میزان آن روی غذای مصنوعی به دست آمد.بیش ترین مقدار شاخص های بازدهی تبدیل غذای بلعیده شده (ECI) و کارایی تبدیل غذای هضم شده (ECD) مربوط به لاروهای تغذیه شده از غذای مصنوعی بود. هم چنین، بیش ترین مقدار شاخص رشد نسبی (RGR) آفت روی میزبان پسته به دست آمد. نتایج تجزیه کلاستر نشان داد که انار و غذای مصنوعی به عنوان میزبان های نسبتا حساس و به، پرتقال، سیب و زیتون به عنوان میزبان های نسبتا مقاوم برای کرم گلوگاه انار بودند. در این تحقیق، بین مقادیر برخی از ترکیبات بیوشیمیایی در میزبان های مورد مطالعه اختلاف معنی دار مشاهده شد که همبستگی مثبت یا منفی معنی داری بین ترکیبات اولیه و ثانویه گیاهی با فراسنجه های زیستی و تغذیه ای کرم گلوگاه وجود داشت. فراسنجه های باروری، نرخ خالص تولیدمثل (R0)، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r)، بازدهی تبدیل غذای خورده شده (ECI) و شاخص رشد نسبی (RGR) همبستگی منفی معنی داری با مقادیر محتوای ترکیبات فنلی و آنتوسیانین های گیاهی نشان دادند. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان اطلاعات پایه در جهت درک بهتر تعاملات بین گیاه-گیاه خوار مفید واقع شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
51 تا 66
لینک کوتاه:
magiran.com/p2345902 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!