تاثیر گرده افشانی زنبورعسل و سایر گرده افشان ها و کاربرد غلظت های مختلف نانوکمپوزیت در بهبود ویژگی های رویشی و زایشی ارقام مختلف آفتابگردان (Helianthus annuus) در کربلا، عراق

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در یک مطالعه مزرعه ای در بهار 1396، اثر گرده افشانی زنبورعسل Aphis mellifera و هم چنین چهار غلظت کود نانوکمپوزیت (صفر، 1، 5/1 و 2 میلی لیتر/لیتر) روی ویژگی های رویشی (ارتفاع گیاه و سطح برگ) و زایشی (تعداد دانه) شش کولتیوار آفتابگردان (فرانسوی E5g12، آرژانتینی A4g13، آمریکایی F13g4، ترکیC13s4، عراقی G14s و عراقی Q5g14) بررسی شد. به این منظور، قطعه زمینی به مساحت 420 مترمربع انتخاب و هر کولتیوار در شش تکرار کاشته شد. برای پوشاندن نیمی از تکرارها از پارچه موسین (40 مش) به شکل قوسی برای جلوگیری از ورود زنبورها و سایر حشرات گرده افشان استفاده شد. نه کندوی زنبورعسل با جمعیت مناسب به منظور گرده افشانی در مجاورت مزرعه مستقر شد. از تجزیه واریانس دوطرفه برای تعیین اختلاف آماری بین متغیرهای مستقل از یک طرف بین وقوع گرده افشانی و انواع کولتیواتور آفتابگردان و از طرف دیگر بین گرده افشانی و غلظت های مختلف کود نانوکمپوزیت استفاده شد. نتایج نشان داد که وقوع گرده افشانی و افزایش غلظت کود نانوکمپوزیت منجر به افزایش معنی دار ویژگی های رویشی و زایشی در تمام کولتیوارها شد. علاوه بر این، برخلاف ویژگی های رویشی که برهم کنشی بین گرده افشانی و نوع کولتیوار وجود نداشت، ویژگی زایشی (تعداد دانه) تحت تاثیر برهم کنش این دو متغیر مستقل قرار داشته و در اکثر تیمارها، ویژگی های رویشی و زایشی در گیاهان گرده افشانی شده بیش تر از گیاهانی بود که از گرده افشانی با حشرات محروم شده بودند. نتایج این مطالعه افزایش ویژگی های رویشی و زایشی مورد مطالعه را همراه با به کارگیری کندوی زنبورعسل در مزارع آفتابگردان تایید می نماید.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 96
لینک کوتاه:
magiran.com/p2345904 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!