تاثیر مزیت نسبی فعالیت های اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی استان ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اگرچه رشد اقتصادی متاثر از رشد عوامل تولید است، اما براساس الگوی رشد درونزا، متغیرهای دیگری نیز بر رشد اقتصادی موثر می باشند. در این مطالعه تاثیر مزیت نسبی فعالیت های مختلف بر تولید ناخالص داخلی استان ها در بازه زمانی 93-1383 با استفاده از آمارهای سالنامه آماری مرکز آمار ایران و حسابهای منطقه ای بانک مرکزی برای 30 استان در قالب مدل پانل پویا با استفاده از تکنیک GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل ها موید آن است که سه بخش عمده کشاورزی، ساختمان و خدمات اثری مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی معادل 49/0، 08/0 و 07/0 درصد دارند. بخش صنعت، معدن و انرژی اثری منفی معادل 15/0 را بر رشد نشان می دهد. که این اثرگذاری منفی می تواند ناشی از اثرگذاری بیشتر سایر بخش ها بر تولید ناخالص داخلی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
87 تا 104
لینک کوتاه:
magiran.com/p2345965 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!