سالمندان و فعالیت های فیزیکی: یک روش کیفی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

 هدف از این تحقیق شناسایی وضعیت سلامت جسمانی/ فیزیکی در بین سالمندان شهر تبریز می باشد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش کیفی بود. در این تحقیق، از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته به منظور جمع آوری داده ها استفاده گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از روش پدیدارشناسی تفسیری استفاده شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل سالمندان شهر تبریز می باشد. نمونه با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند. به عنوان حجم نمونه آماری تحقیق با 15 نفر از سالمندان در مناطق مختلف شهر تبریز مصاحبه به عمل آمد. در این تحقیق برای احراز قابلیت اعتبار یافته های تحقیق حاصل از مصاحبه ها از تکنیک تثلیث، و نیز تکنیک کسب اطلاعات دقیق موازی و ارایه ی تحلیل های داده ای و نتایج آن به متخصصان امر استفاده شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که عوامل مهم و تاثیر گذار بر محدود سازی فعالیتهای فیزیکی سالمندان شامل مشکلات جسمی، مشکلات روانشناختی، مشکلات جنسی، رضایت مندی از شرایط زندگی و حمایت خانوادگی می باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2346883 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!