بررسی رابطه بین میزان دین داری با میزان مدارای اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه های شهر کلاله

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر به مطالعه رابطه بین میزان دین داری و مدارای اجتماعی در بین دانشجویان شهر کلاله پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع پیمایش بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد و پیام نور در شهر کلاله بود. نمونه آماری 306 نفر بود. ابزارهای اندازه گیری دو پرسشنامه بودکه عبارتند از: اقتباسی از پرسشنامه دین داری گلارک و استاک و پرسشنامه مدارای اجتماعی بر گرفته شده از وگت. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. از نتایج تحقیق حاضر می توان به این موارد اشاره کرد که رابطه معناداری بین دین داری با مدارای اجتماعی وجود دارد (002/0=sig)، و هم چنین بیشترین میزان تاثیر بر مدارای اجتماعی مربوط به بعد شناختی دین داری می باشد (296/0=Beta)، در ادامه بیش از 19% از واریانس مدارای اجتماعی توسط مولفه های دین داری تبیین می گردد (197/0=R2) و بیشترین میزان تاثیر بر مدارای اجتماعی مربوط به مولفه مناسکی دین داری می باشد (405/0=Beta) و در ادامه مولفه اعتقادی با کنترل سایر مولفه ها بیش از 4% از نوسانات موجود در مدارای اجتماعی در بین دانشجویان را تبیین نموده و هم چنین مولفه عاطفی تاثیر ناچیزی گذاشته، مولفه مناسکی بیش از 10 درصد، مولفه عاطفی بیش از 3 درصد.

زبان:
فارسی
صفحات:
103 -124
لینک کوتاه:
magiran.com/p2347040 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.